Οι Μούσες της Λάρισας: µια νέα θεσσαλική αφιερωµατική επιγραφή της Ελληνιστικής περιόδου στα θεµέλια ενός ιερού - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Bulletin de Correspondance Hellenique Year : 2021

Οι Μούσες της Λάρισας: µια νέα θεσσαλική αφιερωµατική επιγραφή της Ελληνιστικής περιόδου στα θεµέλια ενός ιερού

The Muses of Larissa: a new Thessalian votive inscription from the Hellenistic period on the foundation of a sanctuary

Les Muses de Larissa : une nouvelle inscription votive thessalienne d’époque hellénistique sur la fondation d’un sanctuaire

(1) ,
1
Eleonora Santin
Athanásios Tziafálias
  • Function : Author
Fichier principal
Vignette du fichier
bch-1090-1.pdf (1.37 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03085057 , version 1 (10-12-2021)

Identifiers

Cite

Eleonora Santin, Athanásios Tziafálias. Les Muses de Larissa : une nouvelle inscription votive thessalienne d’époque hellénistique sur la fondation d’un sanctuaire. Bulletin de Correspondance Hellenique, 2021, 144 (1), pp.257-299. ⟨10.4000/bch.1090⟩. ⟨hal-03085057⟩
42 View
2 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More